เส้นลมปราณ สรีรวิทยาในทฤษฏีการแพทย์จีน

อวัยวะภายใน

ตามทฤษฎีแพทย์แผนจีน  ได้แบ่งอวัยวะภายในเป็น  อวัยวะภายใน ทั้ง 5 และอวัยวะกลวง ทั้ง 6

อวัยวะตันทั้ง 5 ประกอบด้วย

อวัยวะกลวงทั้ง 6 ประกอบด้วย