โครงการร่วมมือพัฒนาแพทย์แผนไทย

๑๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
นักศึกษารุ่นที่ ๒๐ สาขาเภสัชกรรมไทย
โครงการร่วมมือพัฒนาแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร