โครงการสร้างอโรคยาศาล

ขอเชิญร่วมเป็นเ้จ้าภาพสร้างอโรคยาศาล เพื่อใช้เป็นสถานที่รักษาอาการป่วยของผู้ป่วยเรื้อรัง(มะเร็ง) และผู้ป่วยทั่วไป  โดยจะก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตทรงไทยประยุค 3 ชั้น 4 ห้องใหญ่ 20 เตียง มีห้องเอนกประสงค์ในตัว ซึ่งจะใช้งบประมาณทั้งหมด 8 ล้านบาท