โครงการ สร้างอโรคยาศาล

หลักการและเหตุผล 

ความเป็นมาของโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานด้านสุขภาพ และการบำบัดโรคด้วยการแพทย์ตะวันออกและการแพทย์แบบผสมผสานในหลายมิตินั้นได้ รับการยอมรับอย่างยิ่ง เป็นผลนำมาซึ่งการนำหลักการและองค์ความรู้ที่บรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอดกัน มายาวนานโดยอาศัยแนวปฏิบัติและทฤษฎีเน้นธรรมชาติและการผสานหล่อหลอมเรื่อง จิตวิญญาณประสานกับวิถีชีวิต อย่างกลมกลืนนั้นจึงเป็นแนวทางการรักษาตนเองอย่างพร้อมสรรพและมีความปลอดภัย โดยธรรมชาติมากยิ่งกว่า เช่นการใช้สมุนไพรปรับธาตุเน้นการปรับสมดุลปรับความทรุดโทรมให้กลับฟื้นขึ้น มามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เปรียบเสมือนเราได้ชาร์ตแบตเตอรี่ด้านสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเน้นกระบวนการมีสติผสานกับความร้อน-เย็น ซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติ การขูดผิวหนัง  การฝังเข็ม , การใช้น้ำธรรมดาเรานี้เอง เพื่อบำบัดรักษาโรค การอบสมุนไพรให้ความร้อน ถอนพิษ ที่ระดับผิวหนังและระบายไอเย็นออกจากปอด ฯลฯ ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นรวมแล้วเป็นกระบวนการรักษาโดยเน้นการปรับสมดุลธาตุและ ลมปราณทั้งสิ้น และ ทั้งนี้เรายังได้รวบรวมองค์รู้ด้านการแพทย์แผนต่างๆ มาประยุกต์กับการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วย และทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เพื่อนำองค์ ความรู้ทางการแพทย์ที่บรรพบุรุษเราได้มอบไว้ ซึ่งคลังสมบัติทางปัญญาอันยิ่งใหญ่นี้ ไปช่วยเหลือตนเองและเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกขเวทนา จากการเจ็บป่วยนั้นให้ทุเลาเบาหาย เพื่อคุณความดีอันยิ่งใหญ่โดยความปรารถนาเพื่อจะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้หายจาก เวทนา ทางการเจ็บป่วย ด้วยมโนปณิธานของผู้ที่เป็นหมอ ไม่หวังสิ่งอื่นใดหวังอย่างยิ่งว่าเมื่อเกิดภพไหนชาติใดขอให้ได้เป็นหมอ เพื่อรักษาทุกขเวทนา ทุกภพ ทุกชาติไป ท้ายสุดแห่งการเกิด ขอให้ถึงที่สุดทุกข์คือพระนิพพาน นี่คือความปรารถนาเป็น สัมมาทิฐิอันประเสริฐ สุดยอดความปรารถนาใดๆในโลกที่นี้มนุษย์ทั้งหลายจะไม่พึงปรารถนา ขอสิ่งดีงามสูงสุดนี้จงอยู่คู่พระพุทธศาสนาและดำรงคงอยู่คู่เมืองไทยอันเป็นเมือง แห่งพระพุทธศาสนาและมีพระมหากษัตริย์อันทรงคุณูประการแก่ พสกนิกรชาวไทยอย่างเหลือพ้นที่สุดหาประมาณมิได้ ขอสิ่งที่ปรารถนาที่จะสร้างคือ

 “อโรคยาศาล” จงเป็นไปเพื่อความสำเร็จตามมโนปรารถนา สมเจตนาตามความตั้งใจทุกประการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อใช้เป็นอาคารดูแลและรักษาพยาบาลบำบัดอาการป่วย จัดเป็นประเภทคือ ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง (มะเร็ง) และผู้ที่เจ็บป่วยทั่วไป โดยเน้นหลักการทางธรรมชาติบำบัดการแพทย์แผนตะวันออก การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนไทยที่นำมาประยุกต์ใช้ คือ สมุนไพรไทย การนวดแผนไทยปรับสมดุลต่างๆของธาตุทั้ง4 ตามหลัก ยาประจำธาตุ เจ้าเรือน ใช้สมุนไพรประคบร้อน อบสมุนไพรปรับสมดุลผิวหนังขับความชื้นเย็น ในเรื่องการแพทย์แผนจีน เช่น การใช้สมุนไพรจีน การนวดจีนปรับสมดุลธาตุ การฝังเข็ม กระบวนการต่างๆที่นำมาปรับใช้กับผู้ป่วยนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมประสบการณ์จาก การปฏิบัติงานด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินการด้านงานสุขภาพด้านหลักการแพทย์แผนตะวันออก ในนามคณะดำเนินการจัดสร้าง อโรคยาศาล จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างอาคารเพื่อดูแลผู้ป่วยขึ้นมาครั้งนี้จะเป็น การพัฒนาและส่งเสริม การรักษาสุขภาพของผู้ป่วยด้วยองค์ความรู้ทางตะวันออกเราอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็น สถานที่วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติ ดังที่ได้กล่าวมานี้จักอำนวยประโยชน์สูงสุดเพื่อผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัย ไข้เจ็บต่างๆ และเป็นความหวังทางการรักษาสุขภาพต่อผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางกายและทางใจ ของทุกท่านให้บรรเทาเบาบางและหายได้ในที่สุด

พื้นที่ดำเนินการ

วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร เลขที่ 3 หมู่.19 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 ใช้พื้นที่ดำเนินการภายในวัด ทางวัดได้ปรับภูมิทัศน์โดยการถมดินบนเนื้อที่1ไร่ ตัวอาคารกว้าง 30x30 เมตร สร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ชั้นล่าง 8 ห้องละ 7x7 เมตร ชั้นบน 10 ห้อง 4x3 เมตรมีระเบียงรอบอาคาร

งบประมาณในการดำเนินการ

3 ล้านบาท

งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับจากเงินบริจาคของทางวัดและจากศรัทธาสาธุชนทั้งจากหน่วยงานราชการ และผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก การสร้าง อโรคยาศาล

 • ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของการ แพทย์แผนตะวันออกอย่างจริงจังและเชื่อมโยงให้เห็นได้จากการช่วยเหลือตนเองได้ในยามวิกฤติ
 • อบรมอาสาสมัครด้านสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือด้านพยาบาลในยามฉุกเฉินต่างๆ
 • ช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพแบ่งเบาภาระผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนซึ่งรับภาระผู้ป่วยมากมายอยู่แล้วในแต่ละวัน
 • ดำเนินงานด้านสุขภาพการจัดการดำเนินวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมองค์ความรู้ทางการแพทย์ ไทย-จีน   อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน
 • เป็นสถานที่อำนวยการด้านสุขภาพการแพทย์แผนตะวันออก เพื่อสนับสนุนช่วยเหลืออาการเจ็บป่วยที่เข้ามาใช้สถานที่
 • ดำเนินงานด้านสุขภาพการแพทย์ทางเลือกโดยอาศัยหลักการอาศัยกลที่เน้น คุณธรรม-เมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน
 • ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานด้านสุขภาพโดยการใช้หลักการแพทย์แผนตะวันออก ไทย-จีน
 • และเป็นหลักประกันว่าการ ดำเนินงานด้านสุขภาพในโครงการนี้จัดอำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ป่วยโดยช่วย เหลือสนับสนุนอย่างจริงใจและไม่มีค่าตอบแทนในการรักษาใดๆ
 • ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาและรักษาตนเองได้ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงด้วยการใช้สมุนไพรที่มีในชุมชน
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านท้องถิ่นด้านสุขภาพทางเลือก
 • มีลักษณะการทำงานแบบจิตอาสามุ่งประโยชน์ในการช่วยเหลือ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

คณะกรรมการดำเนินการสร้าง อโรคยาศาล และจิตอาสาในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย

พระธาตรี อุปฺปลวณฺโณ ประธานคณะกรรมการ
พระครูวิสุทธิศุภกิจ ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระสมุห์โกศิลป์ ปญฺญาวชิโร รองประธานกรรมการ
พระอธิการ ครรชิต อกิญฺจโน   รองประธานกรรมการ
พระจารุวัฒน์ อคฺปญฺโญ รองประธานกรรมการ
นายแพทย์ สมปอง เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ  คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
นายแพทย์ ประสาท เรืองสุขอุดม คณะกรรมการ/เลขานุการ
นายแพทย์พยุงศักดิ์ สุจิตวัฒนศักดิ์ แพทย์แผนจีน กรรมการ
แพทย์หญิงสุดา หาชัยภูมิ กรรมการ
นางจันทิมา เรืองสุขอุดม  กรรมการ
นางสุนทรี ศรีพล กรรมการ
นางสายทอง หอมจันทร์ กรรมการ
นางสำรอง พิทักษ์พล กรรมการ
นางอัญชลี กุลปวโรภาส กรรมการ
นาย ณัฐวัฒน์  ชำนาญ เภสัชกรรมไทย กรรมการ
นายสมพาน ลาภสันเทีย กรรมการ
นายละไมย พร้อมสันเทีย กรรมการ
นายสากล เชื้ออาสา กรรมการ
นายทองดำ ดีเขว้า กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงานจิตอาสาพัฒนาการ ด้านสุขภาพ

นางวงเดือน ฦาชา หัวหน้าพยาบาล ประธานกรรมการ
นางนพพร รัตนถาวรกิตติ  รองประธานกรรมการ
นางอารีย์ พรหมผุย  กรรมการและเลขานุการ
นางศิริมา โกมารทัต กรรมการ
นางพิศวาสน์ เด่นวงษ์  กรรมการ
นางบุปผา ศรีนวลจำปา กรรมการ
นางจันทร์ฟอง ดิเรกศรี   กรรมการ
นางสุภาพร ตอพรหม     กรรมการ
นายอมรเทพ ทูลท่าหว้า กรรมการ
นางสุฤดี ธีรภัทรานันท์   กรรมการ
น.ส. สุดใจ แจ่มจำรัส     กรรมการ
นายเพชร  แสงศรี กรรมการ
นายมณสิช  เครือเนียม กรรมการ
น.ส.จันจิรา  อินเทพา กรรมการ
น.ส.สุกัญญา  แสงประภา กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัครและการสื่อสาร

นายสมคิด สวยสม ร้านยานยนต์ออโต้ซาวด์  ประธานกรรมการ
นายชัยธวัฒน์ กิรติรัตน์ ห้องเย็นสมพงษ์ รองประธานกรรมการ
นายสมคิด จำเนียรทรัพย์ กรรมการ
นายวุฒิชัย  ตั้งกิติยานนท์ กรรมการ
นายฉัตรชัย  เชื้อรามัญ กรรมการ
นางสาวสกุณี  กีรติวงศ์วานิช กรรมการ
นางสาวชุติมา  ใจคง  กรรมการ

ผลตอบสนองที่จะเกิดขึ้นทั้งในส่วนปริมาณ/คุณภาพ

ในเชิงปริมาณ

สามารถที่จะส่งเสริมสุขภาพทั้งในรูปแบบการพึ่งพาตนเองได้อย่างหลากหลายและมีกระบวนการ ศึกษาเรียนรู้ในด้านการรักษาสุขภาพตามแนวทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาสุขมากยิ่งขึ้น

ในเชิงคุณภาพ

ความสะดวกและปลอดภัยซึ่งอาศัยหลักการและทฤษฎี เน้นธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมเป็นตัวกลางในการส่งเสริมและรักษาสุขภาพเป็นสำคัญ