RSS

หลักการและเหตุผล 

ความ เป็นมาของโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานด้านสุขภาพ และการบำบัดโรคด้วยการแพทย์ตะวันออกและการแพทย์แบบผสมผสานในหลายมิตินั้นได้ รับการยอมรับอย่างยิ่ง เป็นผลนำมาซึ่งการนำหลักการและองค์ความรู้ที่บรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอดกัน มายาวนานโดยอาศัยแนวปฏิบัติและทฤษฎีเน้นธรรมชาติและการผสานหล่อหลอมเรื่อง จิตวิญญาณประสานกับวิถีชีวิต อย่างกลมกลืนนั้นจึงเป็นแนวทางการรักษาตนเองอย่างพร้อมสรรพและมีความปลอดภัย โดยธรรมชาติมากยิ่งกว่า เช่นการใช้สมุนไพรปรับธาตุเน้นการปรับสมดุลปรับความทรุดโทรมให้กลับฟื้นขึ้น มามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เปรียบเสมือนเราได้ชาร์ตแบตเตอรี่ด้านสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเน้นกระบวนการมีสติผสานกับความร้อน-เย็น ซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติ การขูดผิวหนัง  การฝังเข็ม , การใช้น้ำธรรมดาเรานี้เอง เพื่อบำบัดรักษาโรค การอบสมุนไพรให้ความร้อน ถอนพิษ ที่ระดับผิวหนังและระบายไอเย็นออกจากปอด ฯลฯ ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นรวมแล้วเป็นกระบวนการรักษาโดยเน้นการปรับสมดุลธาตุและ ลมปราณทั้งสิ้น และ ทั้งนี้เรายังได้รวบรวมองค์รู้ด้านการแพทย์แผนต่างๆ มาประยุกต์กับการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วย และทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เพื่อนำองค์ ความรู้ทางการแพทย์ที่บรรพบุรุษเราได้มอบไว้ ซึ่งคลังสมบัติทางปัญญาอันยิ่งใหญ่นี้ ไปช่วยเหลือตนเองและเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกขเวทนา จากการเจ็บป่วยนั้นให้ทุเลาเบาหาย เพื่อคุณความดีอันยิ่งใหญ่โดยความปรารถนาเพื่อจะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้หายจาก เวทนา ทางการเจ็บป่วย ด้วยมโนปณิธานของผู้ที่เป็นหมอ ไม่หวังสิ่งอื่นใดหวังอย่างยิ่งว่าเมื่อเกิดภพไหนชาติใดขอให้ได้เป็นหมอ เพื่อรักษาทุกขเวทนา ทุกภพ ทุกชาติไป ท้ายสุดแห่งการเกิด ขอให้ถึงที่สุดทุกข์คือพระนิพพาน นี่คือความปรารถนาเป็น สัมมาทิฐิอันประเสริฐ สุดยอดความปรารถนาใดๆในโลกที่นี้มนุษย์ทั้งหลายจะไม่พึงปรารถนา ขอสิ่งดีงามสูงสุดนี้จงอยู่คู่พระพุทธศาสนาและดำรงคงอยู่คู่เมืองไทยอันเป็นเมือง แห่งพระพุทธศาสนาและมีพระมหากษัตริย์อันทรงคุณูประการแก่ พสกนิกรชาวไทยอย่างเหลือพ้นที่สุดหาประมาณมิได้ ขอสิ่งที่ปรารถนาที่จะสร้างคือ

 อโรคยาศาลจงเป็นไปเพื่อความสำเร็จตามมโนปรารถนา สม เจตนาตามความตั้งใจทุกประการ สาธุชนท่านใดมีจิตศรัทธาที่จะร่วมสร้าง อโรคยาศาล สามารถร่วมทำบุญที่วัดได้ทุกวัน หรือโอนเงินร่วมทำบุญที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยหฤทัย ชื่อบัญชี พระธาตรีอุปปลวณโณ (ศีรษะใบ) เลขที่บัญชี 342 001 6549  โทรศัพท์ 087-3777141 พระธาตรี อุปฺปลวณฺโณ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย..

เริ่มลงเสาเข็ม อโรคยาศาลา
เริ่มลงเสาเข็ม อโรคยาศาลา
เริ่มลงเสาเข็ม อโรคยาศาลา
เริ่มลงเสาเข็ม อโรคยาศาลา
เริ่มลงเสาเข็ม อโรคยาศาลา
เริ่มลงเสาเข็ม อโรคยาศาลา
เริ่มลงเสาเข็ม อโรคยาศาลา
เริ่มลงเสาเข็ม อโรคยาศาลา
เริ่มลงเสาเข็ม อโรคยาศาลา
เริ่มลงเสาเข็ม อโรคยาศาลา
 
 
Powered by Phoca Gallery