RSS

อโรคยาศาล ชัยภูมิ เปิดหลัดสูตรอบรมการแพทย์สกุลต่ง(ปักเข็ม) และยาจีนสกุลหวง สำหรับแพทย์จีน ครั้งที่แรกในเมืองไทยหลักสูตร 3 คืน 4 วัน ระหว่างการอบรมท่านจะได้รับความรู้ในทุกแง่มุมของการปักเข็มสูตรสกุลต่ง เพื่อรักษาโรคที่เกิดภายใน ใช้เข็มน้อยประหยัดเวลา และเรียนรู้ตำรับยารักษาโรคสูตรเฉพาะของสกุลหวง สำหรับแพทย์จีน ตัง้แต่วันที่ 24 -27 พ.ค. 56

อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง
 
 
Powered by Phoca Gallery