ผลงานทางวิชาการของวัด

นาฬกาชีวิต

เวลาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของอวัยวะภายในต่างๆการแพทย์ ตะวันออกถือว่า   กลางวันและกลางคืนมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของมนุษย์อย่างแยกไม่ออก  โดยมองลึกลงไปอีกว่า..........

โครงการสร้างอโรคยาศาล

ความเป็นมาของโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานด้านสุขภาพ และการบำบัดโรคด้วยการแพทย์ตะวันออกและการแพทย์แบบผสมผสานในหลายมิตินั้นได้ รับการยอมรับอย่างยิ่ง เป็นผลนำมาซึ่งการนำหลักการและองค์ความรู้ที่บรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอดกัน มายาวนานโดยอาศัยแนวปฏิบัติและทฤษฎีเน้นธรรมชาติและการผสานหล่อหลอมเรื่อง จิตวิญญาณ.......

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ทางเลือก

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งตามวิธีทางธรรมชาติ

โดย พระธาตรี อุปฺปลวณฺโณ อโรคยาศาล 
วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
 
 
Powered by Phoca Download